top of page

Villkor

 

Coben Organic och dess partners respekterar din integritet.

Vi ber dig att läsa denna integritetspolicy noggrant för att förstå hur dina personuppgifter samlas in, behandlas och lagras när du använder denna Bayôris-webbplats, tillgänglig via webbadressen bayoris.fr

Alla personuppgifter som samlas in på denna webbplats behandlas under ansvar av företaget Coben Organic, SAS med ett aktiekapital på €1000, registrerat hos Paris Handels- och företagsregister under nummer 893004473 och med sitt registrerade kontor på 18 Boulevard Voltaire, Frankrike.

I den mening som avses i de regler som gäller för personuppgifter är Coben Organic därför behandlingsansvarig.  

Denna integritetspolicy beskriver:

 1. Hur Coben Organic använder dina personuppgifter

 2. Hur Coben Organic delar dina personuppgifter

 3. Hur Coben Organic skyddar dina personuppgifter

 4. Där Coben Organic är värd för och överför dina personuppgifter

 5. Hur du kan utöva dina rättigheter avseende dina personuppgifter

 6. Hypertextlänkar (cookies) och internetbeacons (taggar)

 7. Uppdateringar av sekretesspolicyn

 8. Incidentmeddelande

 9. Hur du kontaktar oss

__________

 

I. Hur Coben Organic använder dina personuppgifter
 

Coben Organic kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Skapa ditt kundkonto på denna webbplats

 • Hantera beställningar av produkter och/eller tjänster

 • Publicera och hantera de åsikter som finns kvar på de produkter och/eller tjänster som beställts på denna webbplats

 • Svara på din kontaktförfrågan från vår webbplats

Det mesta av behandlingen som anges ovan är nödvändig för att fullgöra avtalet med Coben Organic när du använder vår webbplats för att beställa de produkter och/eller tjänster som är tillgängliga för försäljning på webbplatsen.

 

II. Delning och utlämnande av personuppgifter
 

Inom Coben Organic, och med hänsyn till varje ändamål med behandlingen, samlas, behandlas och lagras personuppgifterna om dig in av Coben Organics auktoriserade personal, endast inom ramen för deras respektive kompetens, och i synnerhet av kundtjänsten, marknadsavdelning och IT-avdelning.

Vi delar inte personuppgifter med andra företag, organisationer och individer om inte någon av följande omständigheter gäller:

(1) Dela med samtycke i förväg: Efter att ha erhållit ditt samtycke kommer Coben Organic att dela informationen du har godkänt med de specifika tredje parterna eller kategorierna av tredje parter som lämnats när du samlar in ditt samtycke.

(2) Dela med våra tjänsteleverantörer: Coben Organic kan också avslöja din information till företag som utför tjänster åt oss eller för vår räkning. Dessa tjänsteleverantörer inkluderar företag som erbjuder IT-tjänster såsom vår värdleverantör eller vår e-postleverantör, leveranstjänster för våra produkter eller som erbjuder marknadsföringsaktiviteter för vår räkning. Dessa tjänsteleverantörer får använda din information endast i syfte att tillhandahålla tjänster till dig på uppdrag av Coben Organic.

(3) För att uppfylla en rättslig skyldighet, delning i enlighet med lagar och förordningar: Coben Organic, kan dela din information som krävs av lagar och förordningar, för att lösa rättsliga tvister, eller som stadgar de rättsliga eller administrativa myndigheterna enligt lag.

Coben Organic kommer att säkerställa lagligheten av all delning av personuppgifter via databehandlingsklausuler med de företag som dina personuppgifter delas med, vilket kräver att de följer denna integritetspolicy och vidtar säkerhetsåtgärder och lämplig konfidentialitet vid behandling av personuppgifter.

 

III. Skydd av personuppgifter

Coben Organic värdesätter säkerheten för dina personuppgifter och har antagit standardpraxis i branschen för att skydda dina personuppgifter och förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, användning, modifiering, skada eller förlust av sådan information.

Vi har också vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att vår värd upprätthåller säkerheten och konfidentialitet för data och i synnerhet för att förhindra att den förvrängs, skadas eller kommuniceras till obehöriga personer.

Coben Organic antar även följande organisatoriska åtgärder:

(1) Vi vidtar rimliga och praktiska åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter som samlas in är minimala och relevanta för vad som är nödvändigt, med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlas.

(2) Vi behåller dina personuppgifter så länge som är absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen, såvida inte lagring av dina uppgifter krävs eller tillåts enligt lag. Till exempel behåller vi uppgifterna om utförandet av dina beställningar under den tid som krävs enligt lag för bevarande av räkenskapshandlingar, nämligen högst 10 år från det aktuella räkenskapsåret.

(3) Vi använder åtkomstkontrollmekanismer för att säkerställa att endast auktoriserad personal kan komma åt dina personuppgifter.

I händelse av ett personuppgiftsintrång kommer Coben Organic att följa de lagar och regler som gäller för anmälan av personuppgiftsintrång till behöriga tillsynsmyndigheter och/eller berörda personer.

 

IV. Mottagare och överför dina personuppgifter
 

Coben Organic är den enda mottagaren av dina insamlade personuppgifter och säljer den inte. Dina personuppgifter överförs inte utanför EU.   

 

V. Hur du kan hantera dina rättigheter avseende dina personuppgifter

Du har rätt till åtkomst, rättelse, radering, begränsning, opposition angående behandlingen av dina personuppgifter samt rätten att definiera direktiv som rör dina uppgifters öde efter din död och rätten till portabilitet av dina personuppgifter.  

Du kan kontakta oss när som helst på de adresser som anges i avsnittet ''Hur du kontaktar oss'' nedan för att utöva dina rättigheter när det gäller personuppgifter under de villkor som fastställs av tillämpliga regler. Du måste ange vilken rätt du avser att utöva samt alla detaljer som behövs för att vi ska kunna svara på din begäran.

Dessa rättigheter utövas på de villkor som anges i tillämpliga bestämmelser.

 • Rätten till tillgång innebär att du när som helst kan be oss berätta om vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall berätta vilka personuppgifter det rör sig om samt egenskaperna hos den eller de behandlingar som utförs. .

 • Rätten till rättelse innebär att du kan be oss korrigera dina personuppgifter när de är felaktiga. Du kan också begära att dina personuppgifter, om de är ofullständiga, kompletteras i den mån det är relevant för ändamålet med behandlingen i fråga.

 • Rätten till radering innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter, särskilt när:

 • Deras bevarande är inte längre nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in;

 • Dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke, du vill återkalla detta samtycke och det finns ingen annan rättslig grund som kan motivera behandlingen;

 • Du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och du vill därför att de ska raderas;

 • Dina personuppgifter har behandlats olagligt;

 • Dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet som föreskrivs antingen av EU-lagstiftning eller av fransk lag.

 • Rätten till begränsning innebär att du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter:

 • När du bestrider riktigheten av dina personuppgifter under en period som tillåter oss att verifiera riktigheten av dessa;

 • När du följer en behandling som konstaterats vara icke-kompatibel, föredrar du begränsningen av behandlingen till fullständig radering av dina personuppgifter;

 • När vi inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingens syften men de fortfarande är nödvändiga för att du ska kunna etablera, utöva eller försvara juridiska rättigheter;

 • När du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och du önskar en begränsning av behandlingen under varaktigheten så att vi kan kontrollera om det legitima skälet du åberopar är berättigat.

Begränsning av behandling innebär att behandlingen av dina personuppgifter då endast kommer att innebära lagring av dina motsvarande personuppgifter. Vi kommer då inte längre att utföra någon annan operation på personuppgifterna i fråga.

 • Rätten att göra invändningar innebär att du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter, när denna behandling är baserad på strävan efter Coben Organics berättigade intresse. Rätten till opposition utövas under förutsättning att det motiveras ett legitimt skäl som relaterar till din specifika situation. Vi kommer då att upphöra med den aktuella behandlingen om det inte finns legitima och tvingande skäl som motiverar fortsättningen i enlighet med gällande bestämmelser.

 • Rätten att definiera direktiv som rör dina uppgifters öde efter din död ger dig möjlighet att meddela dina instruktioner om lagring, radering och kommunikation av dina personuppgifter efter din död.

 • Rätten till portabilitet innebär att du kan be oss, under de villkor som fastställs i gällande regelverk, att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format samt att överföra dem till dig, eller att be oss att skicka dem till dig, överföra direkt till en tredje part som du väljer när detta är juridiskt och tekniskt möjligt.

När vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke, har du äntligen möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta de adresser som anges i avsnittet ''Så här kontaktar du oss'' eller genom att klicka på avregistreringslänken. i var och en av våra kommunikationer.

Ett återkallande av ditt samtycke ifrågasätter dock inte giltigheten av den behandling som utfördes före detta återkallande.

 

VI "Cookies" hypertextlänkar och internet "taggar"

Hemsidanhttps://bayoris.frinnehåller ett antal hypertextlänkar till andra webbplatser, inrättade med auktorisation av https://bayoris.fr

Dock,https://bayoris.fr  har ingen möjlighet att verifiera innehållet på de webbplatser som sålunda besökts, och tar därför inget ansvar för detta faktum.

Om du inte bestämmer dig för att inaktivera cookies, samtycker du till att webbplatsen kan använda dem. Du kan avaktivera dessa cookies när som helst och kostnadsfritt från de avaktiveringsalternativ som erbjuds dig och som återkallas nedan, med vetskapen om att detta kan minska eller förhindra tillgången till hela eller delar av de tjänster som erbjuds av webbplatsen.

VI A. "COOKIES"

En "cookie" är en liten informationsfil som skickas till användarens webbläsare och sparas i användarens terminal (t.ex. dator, smartphone), (hädanefter "cookies"). Denna fil innehåller information som användarens domännamn, användarens leverantör av internetåtkomst, användarens operativsystem samt datum och tid för åtkomst. Cookies riskerar inte på något sätt att skada Användarens terminal.

https://bayoris.frkommer sannolikt att behandla användarens information om hans besök på webbplatsen, såsom de sidor som konsulteras, de sökningar som gjorts. Denna information tillåter  https://bayoris.frför att förbättra innehållet på webbplatsen, användarens navigering.

Cookies som underlättar navigering och/eller tillhandahållande av tjänsterna som erbjuds av webbplatsen, kan användaren konfigurera sin webbläsare så att han kan bestämma om han vill acceptera dem eller inte så att cookies sparas i terminalen eller, tvärtom, att de avvisas, antingen systematiskt eller enligt deras avsändare. Användaren kan också konfigurera sin webbläsarprogramvara så att acceptans eller vägran av cookies erbjuds honom då och då, innan en cookie sannolikt kommer att sparas i hans terminal._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_https://bayoris.frinformerar användaren om att i detta fall kanske inte alla funktionerna i hans navigationsprogramvara är tillgängliga.

Om Användaren vägrar att registrera cookies i sin terminal eller sin webbläsare, eller om Användaren raderar de som är registrerade där, informeras Användaren om att hans navigering och hans upplevelse på Sajten kan vara begränsad. Detta kan också vara fallet när https://bayoris.freller en av dess tjänsteleverantörer kan av teknisk kompatibilitet inte känna igen vilken typ av webbläsare som används av terminalen, språk- och visningsinställningarna eller det land från vilket terminalen verkar vara ansluten till Internet.

Om tillämpligt, https://bayoris.frfrånsäger sig allt ansvar för konsekvenserna kopplade till den försämrade funktionen av webbplatsen och de tjänster som eventuellt erbjuds av https://bayoris.fr, till följd av (i) användarens vägran att använda cookies (ii) omöjligheten för https://bayoris.fratt spela in eller konsultera de cookies som är nödvändiga för deras användning på grund av användarens val. För hanteringen av cookies och användarval är konfigurationen av varje webbläsare annorlunda. Det beskrivs i webbläsarens hjälpmeny, som låter dig veta hur användaren kan ändra sina önskemål när det gäller cookies.

Användaren kan när som helst välja att uttrycka och ändra sina önskemål när det gäller cookies. https://bayoris.frkan också använda tjänster från externa tjänsteleverantörer för att hjälpa dem att samla in och behandla informationen som beskrivs i detta avsnitt.

Slutligen, genom att klicka på ikonerna dedikerade till de sociala nätverken Instagram, Facebook, Linkedin som visas på webbplatsen de https://bayoris.fr eller i sin mobilapplikation och om användaren har accepterat depositionen av cookies genom att fortsätta surfa på webbplatsen eller mobilapplikationen av https://bayoris.frInstagram, Facebook och Linkedin kan också placera cookies på dina enheter (dator, surfplatta, mobiltelefon).

Dessa typer av cookies placeras endast på dina terminaler om du samtycker till dem, genom att fortsätta surfa på webbplatsen eller mobilapplikationen av https://bayoris.fr. När som helst kan Användaren ändå återkalla sitt samtycke till que https://bayoris.frsätter in den här typen av kakor.

VI B. "COOKIES"

https://bayoris.frkan ibland använda webbfyrar (även känd som "taggar", eller actiontaggar, enpixel GIF, tydliga GIF, osynliga GIF och en-till-en GIF) och distribuera dem via en analyspartnerwebb som kan finnas (och lagra därför motsvarande information, inklusive användarens IP-adress) i ett främmande land.

Dessa taggar placeras både i onlineannonser som tillåter internetanvändare att komma åt webbplatsen och på dess olika sidor.

Denna teknik tillåter https://bayoris.frför att utvärdera svaren från besökare på webbplatsen och effektiviteten av dess handlingar (till exempel antalet gånger en sida öppnas och informationen konsulteras), såväl som användarens användning av denna webbplats.

Den externa tjänsteleverantören kan samla in information om besökare på webbplatsen och andra webbplatser som använder dessa taggar, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet för att uppmärksamma https://bayoris.froch tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av den och Internet.

 

VII. Uppdateringar av denna integritetspolicy

Coben Organic förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller uppdatera, helt eller delvis, denna integritetspolicy, på grund av ändringen av tillämpliga regler för skydd av personuppgifter eller utförd databehandling.

Alla väsentliga ändringar av integritetspolicyn kommer att meddelas dig via e-post när du har försett oss med en giltig e-postadress och kommer att publiceras på webbplatsen. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy för att vara fullt medveten om våra åtaganden när det gäller säkerhet och skydd av dina personuppgifter.

 

VIII. Incidentmeddelande

Oavsett hur mycket du försöker är ingen metod för överföring över Internet, och ingen metod för elektronisk lagring, helt säker. Vi kan därför inte garantera absolut säkerhet. Om vi blir medvetna om ett säkerhetsintrång kommer vi att meddela berörda användare så att de kan vidta lämpliga åtgärder. Våra rutiner för incidentmeddelanden tar hänsyn till våra juridiska skyldigheter, oavsett om det är på nationell eller europeisk nivå. Vi åtar oss att till fullo informera våra kunder om alla frågor som rör säkerheten för deras konto och att förse dem med all information som behövs för att hjälpa dem att uppfylla sina egna regulatoriska rapporteringsskyldigheter.

Ingen personlig information om webbplats User https://bayoris.fr  publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, tilldelas eller säljs på vilket medium som helst till tredje part. Endast inlösenhypotesenhttps://bayoris.fr och dess rättigheter skulle tillåta överföring av nämnda information till den potentiella köparen som i sin tur skulle vara bunden av samma skyldighet att lagra och ändra data med avseende på användaren av webbplatsen_cc781905- 5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_https://bayoris.fr

 

IX. Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor, kommentarer eller förslag, vänligen kontakta oss genom att besöka sidan kontakta oss eller genom att skicka in dem till contact@bayoris.fr

Eller per post till 18 Boulevard Voltaire 75011 Paris, Frankrike.

Om du inte är nöjd med Coben Organics svar på en begäran om att utöva rättigheter i enlighet med artikel V ovan eller vill rapportera ett brott mot gällande dataskyddsbestämmelser, har du rätt att lämna in ett klagomål till CNIL per post (CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07) eller på dess webbplats (www.cnil.fr), eller med skyddsmyndigheten i det land där du vanligtvis bor eller arbetar.

Drapeau France.png
bottom of page