top of page

INTEGRITETSPOLICY FÖR WEBBPLATSEN: Bayôris 


ARTIKEL 1: INLEDNING
Denna integritetspolicy gäller för webbplatsen: Bayôris.Syftet med denna integritetspolicy är att utsätta användare av webbplatsen för:

 • Det sätt på vilket deras personuppgifter samlas in och behandlas. Måste betraktas som personuppgifter all data som kan identifiera en användare. Dessa inkluderar för- och efternamn, ålder, postadress, e-postadress, användarens plats eller hans IP-adress;

 • Vilka rättigheter har användare angående denna data;

 • Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in och behandlas;

 • Till vem dessa uppgifter överförs;

 • Så småningom, webbplatsens policy när det gäller "cookie"-filer.


Denna integritetspolicy kompletterar de juridiska meddelanden och de allmänna användarvillkoren som användare kan läsa på följande adress:

www.bayoris.fr


ARTIKEL 2: ALLMÄNNA PRINCIPER OM DATAINSAMLING OCH DATABEHANDLINGI enlighet med bestämmelserna i artikel 5 i den europeiska förordningen 2016/679 följer insamlingen och behandlingen av webbplatsanvändardata följande principer:

 • Laglighet, lojalitet och transparens: data kan endast samlas in och behandlas med samtycke från användaren som äger uppgifterna. Varje gång personuppgifter samlas in kommer användaren att informeras om att hans data samlas in, och av vilka skäl hans data samlas in;

 • Begränsade ändamål: insamling och behandling av data utförs för att uppfylla ett eller flera mål som fastställs i dessa allmänna användningsvillkor;

 • Minimering av insamling och bearbetning av data: endast de uppgifter som är nödvändiga för ett korrekt genomförande av de mål som eftersträvas av webbplatsen samlas in;

 • Lagring av minskad data över tid: data sparas under en begränsad period, vilket användaren informeras om. När denna information inte kan kommuniceras, informeras användaren om de kriterier som används för att fastställa lagringsperioden;

 • Integritet och konfidentialitet för de uppgifter som samlas in och behandlas: den personuppgiftsansvarige åtar sig att garantera integriteten och konfidentialiteten för de insamlade uppgifterna.För att vara laglig, och i enlighet med kraven i artikel 6 i den europeiska förordningen 2016/679, kan insamling och behandling av personuppgifter endast ske om de uppfyller minst ett av villkoren nedan.

 • Användaren har uttryckligen samtyckt till behandlingen;

 • Behandlingen är nödvändig för korrekt fullgörande av ett avtal;

 • Behandlingen uppfyller en laglig skyldighet;

 • Behandlingen förklaras av en nödvändighet kopplad till skyddet av den berörda personens eller en annan fysisk persons vitala intressen;

 • Behandlingen kan förklaras av en nödvändighet kopplad till utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller som faller under myndighetsutövning;

 • Behandling och insamling av personuppgifter är nödvändig för ändamålen för de legitima och privata intressen som eftersträvas av den registeransvarige eller av en tredje part.


ARTIKEL 3: PERSONUPPGIFTER SAMLADE IN OCH BEHANDLADE I SAMMANHANG AV ATT BLÄDDRA PÅ WEBBPLATSENA. DATA INSAMLADE OCH BEHANDLADE DATA OCH INSAMLINGSMETOD

De personuppgifter som samlas in på Bayôris-webbplatsen är följande:

Namn     _cc781905-5cde-3194-bb3b_ccf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586d_3cf-1581bad0b-1586d_3b-1586d_3b-1581d-3b-158d-3b-158d-3b-158d-3b-158d-3b-158d-3b-1581d
Förnamn   
E-postadress   
Adresse postale          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_
bankuppgifter

Dessa data samlas in när användaren utför någon av följande operationer på webbplatsen:

Köp av produkt på webbplatsen    _cc781905-5cde-3194-6_bb3b-f158-6_bb3b-f1
Utilisation du formulaire de contact pour envoyer une demande        _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_  
Lämna en kommentar

Vid betalning på sajten kommer dessutom bevis på transaktionen inklusive beställningsformuläret och fakturan att förvaras i sajtredaktörens datorsystem.

Den personuppgiftsansvarige kommer att behålla all data som samlas in i sina datorsystem på webbplatsen och under rimliga säkerhetsförhållanden under en period av: 2 år.

Insamlingen och behandlingen av uppgifter uppfyller följande syften:

Traitement des commandes, expédition des colis        _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  
réponses aux demandes envoyées par le biais du formulaire de contact        _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_
svar på kommentarer som skickats via kontaktformuläret

Den databehandling som utförs baseras på följande rättsliga grunder:

Consentement de l'utilisateur          _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_
Laglig skyldighet

B. ÖVERFÖRING AV DATA TILL TREDJE PART

De personuppgifter som samlas in av webbplatsen överförs inte till någon tredje part och behandlas endast av webbplatsens redaktör.C. DATAVÄRD

Bayôris-webbplatsen drivs av: O2switch, vars huvudkontor ligger på följande adress:

222 Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand

Värden kan kontaktas på följande telefonnummer: 04.44.44.60.40.

De uppgifter som samlas in och bearbetas av webbplatsen är exklusivt värd och behandlas i Frankrike.


ARTIKEL 4: ANSVARIG FÖR DATABEHANDLING

A. DATABEHANDLAREN

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är: Benjamin IGLESIAS. Han kan kontaktas enligt följande:

e-post: contact@bayoris.fr

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att fastställa de syften och medel som används för behandlingen av personuppgifter.B. DATABEHANDLARENS SKYLDIGHETER

Den personuppgiftsansvarige åtar sig att skydda de insamlade personuppgifterna, att inte överföra dem till tredje part utan att användaren har informerats och att respektera de syften för vilka dessa uppgifter samlades in.

Webbplatsen har ett SSL-certifikat för att säkerställa att information och dataöverföring som passerar genom webbplatsen är säker.

Ett SSL-certifikat ("Secure Socket Layer"-certifikat) är avsett att säkra data som utbyts mellan användaren och webbplatsen.

Dessutom förbinder sig den personuppgiftsansvarige att meddela användaren vid rättelse eller radering av uppgifterna, såvida detta inte medför oproportionerliga formaliteter, kostnader och rutiner för denne.

I händelse av att integriteten, sekretessen eller säkerheten för användarens personuppgifter äventyras, åtar sig den personuppgiftsansvarige att informera användaren på alla sätt.ARTIKEL 5: ANVÄNDARÄTTIGHETERI enlighet med bestämmelserna om behandling av personuppgifter har användaren de rättigheter som anges nedan.

För att den personuppgiftsansvarige ska kunna följa hans begäran måste användaren meddela honom: sitt för- och efternamn samt sin e-postadress, och i förekommande fall sitt konto- eller personliga utrymmesnummer eller abonnent.

Den personuppgiftsansvarige är skyldig att svara användaren inom högst 30 (trettio) dagar.A. PRESENTATION AV ANVÄNDARÄTTIGHETER AVSEENDE DATAINSAMLING OCH DATABEHANDLING


Till. Rätt till insyn, rättelse och rätt till radering

Användaren kan läsa, uppdatera, ändra eller begära radering av uppgifterna om honom, genom att respektera proceduren nedan:

Prenumerera på nyhetsbrevet genom att validera användarens e-post

Om han har en, har användaren rätt att begära radering av sitt personliga utrymme genom att följa följande procedur:

Skicka en förfrågan till contact@bayoris.frb. Rätt till dataportabilitet

Användaren har rätt att begära portabilitet av sina personuppgifter, som innehas av webbplatsen, till en annan webbplats, genom att följa följande procedur:

Begäran skickas till e-posten contact@bayoris.fr


mot. Rätt till begränsning och invändning mot databehandling

Användaren har rätt att begära begränsningen eller motsätta sig behandlingen av hans uppgifter på webbplatsen, utan att webbplatsen kan vägra, förutom för att visa att det finns legitima och tvingande skäl, som kan gå före intressen och rättigheterna och användarens friheter.

För att begära begränsning av behandlingen av hans uppgifter eller för att motsätta sig behandlingen av hans uppgifter, måste användaren följa följande procedur:

Begäran skickas till e-posten contact@bayoris.frd. Rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat uteslutande på en automatiserad process

I enlighet med bestämmelserna i förordning 2016/679 har användaren rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat uteslutande på en automatiserad process om beslutet ger rättsverkningar för honom, eller väsentligt påverkar honom på liknande sätt.


e. Rätt att bestämma datas öde efter döden

Användaren påminns om att han kan organisera vad som ska vara framtiden för hans data som samlas in och behandlas om han dör, i enlighet med lag nr 2016-1321 av den 7 oktober 2016.


f. Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av att den personuppgiftsansvarige beslutar att inte svara på användarens begäran och användaren vill bestrida detta beslut, eller, om han anser att en av rättigheterna som anges ovan, har han rätt att överklaga till CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) eller någon behörig domare.


ARTIKEL 6: ANVÄNDNING AV "COOKIE"-FILERWebbplatsen kan använda "cookie"-tekniker.

En "cookie" är en liten fil (mindre än 4 KB), lagrad av webbplatsen på användarens hårddisk, som innehåller information om användarens surfvanor.

Dessa filer gör det möjligt för den att bearbeta statistik och trafikinformation, för att underlätta navigering och förbättra tjänsten för användarens bekvämlighet.

För användning av "cookie"-filer som involverar lagring och analys av personuppgifter, krävs nödvändigtvis användarens samtycke.

Detta användarsamtycke anses vara giltigt under en period på högst 6 (sex) månader. I slutet av denna period kommer webbplatsen igen att begära användarens tillstånd att spara "cookie"-filer på sin hårddisk.


Till. Användarens motstånd mot användningen av "cookies"-filer av webbplatsen

Cookies som inte är väsentliga för att webbplatsen fungerar placeras endast på användarens terminal efter att ha erhållit deras samtycke. Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke enligt följande:

Vänligen gå till sidan för cookieinställningar

Mer allmänt informeras användaren om att han kan motsätta sig inspelningen av dessa "cookie"-filer genom att konfigurera sin navigeringsprogramvara.

För information kan användaren på följande adresser hitta stegen att följa för att konfigurera sin navigationsprogramvara för att motsätta sig inspelningen av "cookie"-filer:


I händelse av att användaren bestämmer sig för att avaktivera "cookie"-filerna kan han fortsätta att surfa på sidan. Eventuella fel på webbplatsen som orsakats av denna manipulation kunde dock inte anses bero på webbplatsens utgivare.


b. Beskrivning av "cookie"-filerna som används av webbplatsen

Webbplatsredigeraren uppmärksammar användaren på att följande cookies används under navigering:

________ARTIKEL 7: VILLKOR FÖR ÄNDRING AV SEKRETESSPOLICYDenna integritetspolicy kan konsulteras när som helst på adressen som anges nedan:

https://bayoris.fr

Utgivaren av webbplatsen förbehåller sig rätten att ändra den för att garantera att den överensstämmer med gällande lag.

Följaktligen uppmanas användaren att regelbundet läsa denna sekretesspolicy för att hålla sig informerad om de senaste ändringarna som kommer att göras i den.

Men i händelse av en väsentlig ändring av denna policy kommer användaren att informeras enligt följande:

E-post

Användaren uppmärksammas på att den senaste uppdateringen av denna integritetspolicy skedde den: 19/10/2021.


ARTIKEL 8: ACCEPTERANDE AV ANVÄNDAREN AV SEKRETESSPOLICYGenom att surfa på webbplatsen intygar användaren att han har läst och förstått denna integritetspolicy och accepterar dess villkor, med särskild hänsyn till insamling och bearbetning av hans personuppgifter, samt användning av filer."Cookies".

Drapeau France.png
bottom of page